Madeta.cz

Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

“Vypečená Výzva s Madetou 2020“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Mindshare, s.r.o., IČ 62907999, se sídlem Školská 693/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 34601.

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost MADETA a.s., IČ: 63275635, se sídlem Rudolfovská tř. 246/83, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 698.

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 11.1.2020 do 30.4.2020 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže v rámci 5 kol, každé kolo bude vyhlášeno na webu www.vypecenavyzva.cz a Instagramu Madety, doba trvání jednoho kola je 14 dní. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let musí mít pro účast v soutěži zajištěn písemný souhlas zákonného zástupce a v případě výhry má povinnost souhlas předložit na vyžádání. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram (http://www.instagram.com). Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870. Do závěrečného vyhodnocení o výhry budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Každý soutěžící může sdílet příspěvek pouze na jednom Instagramovém účtu. Soutěžící má právo se zúčastnit všech soutěžních kol, avšak pokud bude vybrán jako výherce daného kola, nemůže již vyhrát jakékoli další kolo.

5. POSTUP SOUTĚŽE / HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Úkolem soutěžícího je zveřejnit na sociální síti Instagram fotku svého výrobku, vytvořeného na základě výzvy Josefa Maršálka, s hastagem #vypecenavyzva. Soutěžící mohou příspěvek také označit hastagem #madeta. Z těchto zveřejněných příspěvků organizátor soutěže vybere v rámci jednoho kola vždy 1 výherce. Příspěvek vybere porota složená ze zástupců organizátora soutěže. Porota bude složená z minimálně 20 zástupců organizátora. Každý z porotců vybere 3 nejlepší příspěvky dle subjektivního hodnocení a příspěvek s nejvyšším počtem zastoupení mezi vybranými bude vyhlášen za vítězný; v případě shody v počtu zastoupení se vybere náhodným losem.

6. VÝHERCI
Výhercem v rámci jednoho kola se stane 1 soutěžící, kterého vybere organizátor soutěže (viz výše). Z 5 vítězů jednotlivých kol bude vybrán organizátorem 1 hlavní výherce. Všech 5 výherců bude mít možnost se setkat osobně s Josefem Maršálkem.

7. VÝHRA
Výhrou v rámci jednoho kola je dárková poukázka na produkty Madeta v hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), kterou lze uplatnit na eshopu Madety: https://eshopmadeta.cz/. Hlavní výherce získá bezplatný pobyt v ubytovacím zařízení v délce trvání 24 hodin v Českém Krumlově pro 2 osoby, a to z pátku na sobotu, s možností prohlídky závodu a štol Madeta s ochutnávkou. Hlavní cena neobsahuje dopravu na místo setkání; dopravu si zajišťuje výherce na vlastní náklady.

8. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Po ukončení soutěžního kola bude výherce vyhlášen na Instagramu a na webu Madety.
Vyhlášený výherce bude kontaktován organizátorem přes Instagram. Výherce následně uvede svůj email, jméno a telefonní číslo, a to nejpozději do 5 dnů od oznámení výhry.
Organizátor shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora a podzpracovatelů. Zásady zpracování osobních údajů je možné nalézt na: https://www.madeta.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

9. PŘEDÁNÍ VÝHER
Výhra v rámci každého kola bude zaslána výherci emailem, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení předmětného kola. Hlavní výhra bude předána výherci emailem nebo na osobním setkání s Josefem Maršálkem. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhry není možné směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 5 dní od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. emailu, na který má být výhra zaslána.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň souhlasí se zpracováním a zveřejněním příspěvku, vč. fotografie a názvu jeho Instagramového účtu na Instagramu Madety a webu vypecenavyzva.cz. V případě, že soutěžící zveřejní na fotografii další osoby, musí tak učinit pouze se souhlasem těchto osob, přičemž je povinen tento souhlas na vyžádání organizátora nebo pořadatele doložit; současně soutěžící souhlasí, že organizátor nebo pořadatel soutěže může fotografie obsahující další osoby kromě soutěžícího dále využít pro potřeby soutěže. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou zodpovědnost za zveřejnění osob, které tento souhlas neposkytly. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze, a to s účinností ode dne uveřejnění na Instagramu Madety a webových stránkách www.vypecenavyzva.cz.

Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků zveřejněných na webu www.vypecenavyzva.cz. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Instagram). Organizátor ani pořadatel neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Pořadatel ani
organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Praze dne 9. 12. 2019